Македонија
20. September 2021 - 13:45

Град Скопје прв во регионот со Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи

Скопскиот градоначалник Петре Шилегов денеска го презентираше и учествуваше во јавната дискусија за Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи на Град Скопје, за кој што рече дека е сеопфатен и инклузивен план за зајакнување на отпорноста кон кризи и несреќи, но и брзо закрепнување на заедницата по евентуална природна катастрофа.

– Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи на Град Скопје е сеопфатен и инклузивен план за зајакнување на отпорноста кон кризи и катастрофи преку исполнување на неговата главна цел: До 2025 година, главниот град да биде отпорен на хроничните стресови и акутните шокови со соодветни, локално управувани и одржливи капацитети за превенција и ублажување на ризиците, подготвеност и одговор на катастрофите и надминување на кризата, кажа Шилегов.

Планот обезбедува стратешка рамка за развојот на пристапот кон намалувањето на ризиците од катастрофи на локално ниво, како и за преземање низа мерки и активности кои се реални, практични и применливи.

-Овие мерки и активности ќе обезбедат понатамошно зајакнување на отпорноста на единиците на локалната самоуправа и граѓаните со цел за градење на долгорочна отпорност кон постоечките и новите ризици и опасности на нивната територија. Овој стратешки план е резултат на спроведената анализа и проценка на расположливите податоци и информации, профилираните опасности и ризици, организирањето на функционирањето на субјектите на локално и регионално ниво, истражувањето на консултантот, спроведување на виртуелните консултации со заинтересираните страни, како и вградување на нивните перцепции за постојната состојба, приоритетните области, потребите и очекувањата, истакна Шилегов.

Тој потенцира дека структурата на стратешкиот план се заснова на три стратешки приоритети и осум цели кои ги опфаќаат различните аспекти на намалувањето на ризици од катастрофи кои се присутни на подрачјето на општината.

-Секоја цел има одреден број мерки и активности кои се предвидени за реализација до 2025 година , нагласи скопскиот градоначалник.

Стратешките приоритети се идентификувани области чии зададени цели ќе се постигнат преку реализирање на предвидените мерки и активности и ќе придонесат за зајакнување на отпорноста на Град Скопје.

– Стратешките приоритети се реални, остварливи и придонесуваат за остварување на главната визија на овој план: Град Скопје е паметен и зелен град, со развиена инфраструктура и одржлива мобилност, приспособен  на климатските промени и кој обезбедува одржлив развој и благосостојба на своите граѓани успешно управувајќи со предизвиците на отпорноста кон катастрофи. Приоритетите се засноваат на мерки и активности кои се реални и прагматични и можат да се реализираат врз основа на расположливите средства и ресурси, во партнерство со други општини, субјекти, државните институции, прекуграничната и меѓународната соработка, истакна Шилегов на презентацијата на Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи на Град Скопје.

Со оглед на фактот дека станува збор за прв план од овој тип, за пристапот на намалување на ризици од катастрофи, според Шилегов, голем исчекор напред ќе претставува и реализацијата на барем две третини од предвидените мерки и се надева дека во наредниот четиригодишен период ќе го реализира планираното.

– Покрај тоа, во рамките на мерките и индивидуалните активности, се утврдуваат и носителите и генералните партнерски институции. Дефинирањето на потребните финансиски средства ќе се определува на годишно ниво, преку буџетот на Град Скопје (ГС), буџет на општини на подрачјето на градот (ЕЛС); буџетите на РМ и другите субјекти, како и донаторското учество, рече Шилегов.

Тој нагласи  и дека секое конструктивно размислување во однос на овој стратешки документ е од огромно значење бидејќи транспарентноста во усвојувањето на документите од ваков карактер несомнено води кон подигнување не само на квалитетот на истите, туку индиректно обезбедува и подигнување на квалитетот на живот на скопјани,  нешто што за него како градоначалник  и како човек е од фундаментално значење.