Македонија
25. August 2015 - 20:31

Утврден дневниот ред на 64. седница

Собранието на Република Македонија денеска ја почна 64. седница и по утврдување на дневниот ред ја прекина. Продолжението на оваа седница е закажано за утре. 

Пратениците во рамки на оваа седница треба да распаваат по прелог законите за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните, Законот за безбедност на храната за животни,  Законот за сточарството, Законот за нуспроизводи од животинско потекло, Законот за виното, Законот за заштита и благосостојба на животните, Законот за органско земјоделско производство, Законот за ветеринарно-медицински препарати, Законот за здравјето на растенијата, Законот за хидрометеоролошка дејност, Законот за квалитетот на земјоделските производи,  Законот за Државниот инспекторат за земјоделство, Законот за шумарска и ловна инспекција, Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, сите по скратена постапка. 

По скратена постапка се и предлог законите за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување, Законот за хемикалии, Законот за прекинување на бременоста, Законот за прекурзори, Законот за јавно здравје, Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, Законот за безбедност во снабдувањето со крв, Законот за евиденциите во областа на здравството, Законот за заштита на правата на пациентите,  Законот за ментално здравје,Законот за здравственото осигурување, Законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина Законот за безбедност на козметичките производи, Законот за санитарната и здравствената инспекција,, како и  Законот за заштита на населението од заразни болести.

Пратениците треба да расправаат и за предложените измени и дополнувања на  Законот за заштита на децата, Законот за спречување и заштита од дискриминација, Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Законот за употреба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски организации, Законот за вработување и работа на странци, Законот за семејството, Законот за социјалната заштита,  Законот за еднакви можности на жените и мажите, сите во скратена постапка.  

На дневен ред се и предлог законите за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај, Законот за јавните патишта, Законот за воздухопловство, Законот за автокампови, Законот за гробишта и погребални услуги, Законот за железничкиот систем, Законот за државен пазарен инспекторат, Законот за индустриската сопственост, Законот за безбедност на производите, Законот за техничка инспекција,  Законот за заштита на потрошувачите,  Законот за употребата на македонскиот јазик,  Законот за музеите,  Законот за филмската дејност,  Законот за меморијалните споменици и спомен-обележјата, Законот за издавачката дејност,  Законот за библиотеките, Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, Законот за испитување и жигосување, Законот за јавните собири, Законот за оружјето, Законот за азил и привремена заштита, Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, Законот за личната карта, Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија и на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.