Живот
5. February 2018 - 15:38

Само за генијалци: Кој е најголемиот број кој може да се добие ако поместиме две кибритчиња

Прашањето е кој е најголемиот број кој може да се добие ако се поместат само две кибритчиња.

Значи, кибритчињата може да се поместуваат од својата позиција, но не и да се избришат.

Кој е најголемиот број кој го добивте?