Македонија
18. February 2020 - 10:14

Владата ќе ја одржи редовната 10. седница

Владата денеска ќе ја одржи редовната 10-та седница на која меѓу точките е и разгледување на годишниот извештај за работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2019 година.

На предлог на Министерството за економија на седницата, која е предвидено да започне во 12:00 часот, е и извештајот за работата на Националниот комитет за олеснување на трговијата согласно обврските од Спогодбата за олеснување на трговијата во рамки на Светската трговска организација.

Владата на седницата ќе го утврдува и текстот на предлогот за закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за заедничко признавање на доверливи услуги кои се користат во Република Македонија и Република Србија.

На предлог на Министерството за правда за оваа седница е предвидена и презентацијата на информацијата со извештај за реализација на Програмата за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2019 година.