Бизнис
10. March 2016 - 15:05

Растот на БДП 3,9 отсто

Стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) за четвртото тримесечје од 2015 година е 3,9 отсто, соопшти денеска Државниот завод за статистика.

Во четвртото тримесечје од 2015, најголем пораст е забележан во секторите градежништво (33,7 отсти), финансиски дејности и дејности на осигурување (14,9), стручни, научни и технички дејности, административни и помошни услужни дејности (14,3) и трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, транспорт и складирање, објекти за сместување и сервисни дејности со храна (8,5 проценти).

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во четвртото тримесечје од 2015 година номинално расте за 3 проценти, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува 66,5 отсто.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 7,4 отсто, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување од 12,6 проценти.