Бизнис
2. November 2017 - 20:20

Паметна индустрија - клуч за побрз економски раст

За побрз  економски развој  Македонија треба да се фокусира на паметните индустрии. Односно на индсутрија базирна на знаење како основен ресурт и целосна дигитализација на призводните процеси, порачуваат  експертите.

За да се постигне тоа потребен е соодветен кадар и инфрастуктура, Македонија располага со сите тие работи и треба да се искористат максимално.

Странските партнери на македонските комапнии главно се во Европа каде потрошувачката е во постоја пораст. Затоа за да може да се испорачаат потребните количини на производи кои тие ги добиваат од тука  а да се заджри конкуретноста мора да се модернизираат проценсите на производство.

Иако  регионот вклучувајќи ја и Македонија како пазар не е доволно финансиски подготвен да ги конзумира некој од новите производии и технологии сепак глобалните компании доста соработуваат со макеоднски компанмии и имаат  потреба од стручен кадар од тука во креирање на своите производи.

Експертите на самитото причината за малата искористенот на средствата од европските и домашните фондови за равзој на иновативни производи ја лоцираа во долгите бирократски процедури.