Македонија
13. August 2017 - 13:09

Крвава тепачка во Тетово - повредени четири лица

Денес околу 00 часот и 30 минути  воТетовона улица ,,ПрохорПчински“ настаналатепачкапомеѓулицата 26- годишен Ф.Б и14 годишно лице двајцата одТетовоодеднастранаи 22-годишен С.И и неговиотбрат 28- годишен Е.И двајцата одТетово од другата странаприштосиразменилеударисотупанициабилеупотребениножидрвенипредмети.

СоповредисездобилеситеучесницивонастанотдодекаЕ.И.езадржанвоКлиничкаболницаТетово - хирушкоодделениесоповредивопределотналевоторамолеватаслабина илеватаногаипокажувањенадежурниотдокторсеработизателесниповредииистиотенадвородживотнаопасност.

УвидналицеместоизвршилаекипаодСВР Тетовоприштосеобезбеднипредметикоиќебидатдоставенизавештачење.

СитеучесницисеобезбеденивоСВР Тетово и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветнa prijava