Бизнис
30. September 2022 - 13:42

БДП минатата година 720 414 милиони денари, за 7,6 отсто повисок од 2020-та

Бруто-домашниот производ во 2021 година изнесувал 720 414 милиони денари и во однос на 2020 година e номинално зголемен за 7,6 отсто, соопшти Државниот завод за статистика.

Реалната стапка на раст на БДП во 2021 во однос на 2020 година е 3,9 отсто.

Најголемо учество на додадената вредност со 19,3 проценти во структурата на БДП во 2021 година имаат секторите: Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, Транспорт и складирање, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна.

Финалната потрошувачка во 2021 година во структурата на БДП учествува со 83,7 отсто.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во 2021 година, номинално расте за 10,4 отсто, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува 67,7 проценти.

Учеството на извозот на стоки и на услуги во структурата на БДП во 2021 година изнесува 66,2 отсто.

Вредноста на инвестициите во основни средства во 2021 година изнесува 162 392 милиони денари. Во техничката структура на инвестициите во основни средства, градежните работи учествуваат со 55,2 отсто, машините и опремата со 35,3, а останатите инвестиции со 9,5 проценти.